GaspoolingSlo_Logo
Deutsche Version

V mednarodni primerjavi je cena zemeljskega plina za industrijske odjemalce zelo visoka. Razlog temu se ne skriva toliko v tehničnih ali gospodarskih restrikcijah, temveč prejkone v nadpovprečno veliki tržni koncentraciji in majhnem obsegu trga. Za industrijo z energetsko intenzivnimi procesi, kot jim najdemo, denimo, v papirništvu, jeklarstvu ali steklarstvu, ima to za posledico zmanjševanje in ne nazadnje tudi samo izgubo konkurenčnosti v odnosu do drugih osrednjih evropskih trgov. Za mnoga podjetja je dostop do prostega trga z zemeljskim plinom več kot nujnost, če naj se tudi v naslednjih letih še obdržijo v slovenskem gospodarskem prostoru.

Zaradi implementacije tretjega paketa ukrepov v povezavi z notranjim energetskim trgom Evropske unije, načrtovane v letu 2012, se trg nahaja v fazi korenitih sprememb. Zato že vse od leta 2010 s know-howom podpiramo interesno skupino velikih industrijskih odjemalcev („Gaspooling Slovenija“). Naš cilj je doseči, da se bodo stroški odjema energije znižali na mednarodno cenovno raven. Člani interesne skupine predstavljajo več kot 10 % celotne slovenske potrebe po zemeljskem plinu. Deklarirani cilj skupine, ki mu namenjamo svojo tvorno podporo, so dolgoročno zmanjševanje stroškov s sooblikovanjem energetskega zakona, ureditev trga in dostop do mednarodnih prodajnih mest zemeljskega plina na podlagi fleksibilnih pogodb o odjemu zemeljskega plina.

Poleg prenosa izkušenj in znanja s področja mednarodne trgovine z zemeljskim plinom na načelni ravni smo za svoje člane dejavni tudi na teh področjih:

- oblikovanje predlogov za spremembo predpisov na ravni zakonov in podzakonskih aktov
- oblikovanje predlogov za oblikovanje novih tržnih pravil
- preučevanje različnih možnosti oskrbe
- vodenje pogajanj z udeleženci na trgu glede novih možnosti odjema
- prognosticiranje in optimiranje pogodb o dolgoročnem odjemu
- upravljanje sredstev in obvladovanje tveganj

Če tudi vas zanima občutno zmanjšanje stroškov zemeljskega plina in porabite več kot 5 milijonov kubičnih metrov plina na leto, nam bo seveda v veselje, če boste stopili v stik z nami. Vašo željo po navezavi stika bomo z veseljem posredovali usmerjevalnemu odboru skupine Gaspooling.

 Deutsche Übersetzung

In Slowenien ist der Preis für Erdgas für industrielle Gasverbraucher im internationalen Vergleich sehr hoch. Der Grund dafür liegt weniger in technischen oder wirtschaftlichen Restriktionen, als in einer überdurchschnittlich starken Marktkonzentration und einer geringen Marktgröße. Für die Industrie mit energieintensiven Prozessen, wie etwa in den Branchen Papier, Stahl oder Glas, führt dies zu einem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen zentraleuropäischen Märkten. Für viele Unternehmen ist der Zugang zum freien Markt für Erdgas zwingend, um den Produktionsstandort Slowenien in den nächsten Jahren halten zu können.

Durch die im Jahr 2012 geplante Implementierung des dritten Energiebinnenmarktpakets der Europäischen Union befindet sich der Markt im Umbruch. Seit dem Jahr 2010 unterstützen wir deshalb eine Interessensgruppe großer industrieller Verbraucher („Gaspooling Slovenija“) mit Know-How. Ziel ist es, die Energiebezugskosten auf das internationale Preisniveau zu senken. Die Mitglieder dieser Interessensgruppe repräsentieren dabei mehr als 10% des slowenischen Gasbedarfs. Langfristige Kostenreduktion durch Mitgestaltung des neuen Energiegesetzes, der Marktregeln und der Zugang zu internationalen Gashandelspunkten mittels flexiblen Gasbezugsverträgen sind das erklärte Ziel der Gruppe, das wir tatkräftig unterstützen.

Neben dem grundsätzlichen Transfer von Erfahrung und Wissen im internationalen Gashandel arbeiten wir für die Mitglieder in folgenden Bereichen:

-       Vorschläge für Neuregelung von Gesetzen und Verordnungen
-       Vorschläge für die Ausgestaltung der neuen Marktregeln
-       Prüfung verschiedener Versorgungsmöglichkeiten
-       Verhandlungen mit Marktteilnehmern für neue Bezugsmöglichkeiten
-       Prognose und Optimierung von langfristigen Bezugsverträgen
-       Portfolio- und Risikomanagement

Sollten auch Sie das Interesse haben, Ihre Gasbezugskosten deutlich zu reduzieren und verbrauchen dabei mehr als 5 Mio. m³ Erdgas jährlich, so würden wir uns freuen, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir reichen Ihren Wunsch zur Kontaktaufnahmen gerne an das Steering Board der Gaspooling Gruppe weiter.

Großverbraucher Großverbraucher
Stromproduzenten Stromproduzenten
Erneuerbare Erneuerbare
Optimierung Optimierung
Bewertung Bewertung
Research Research
Energieeffizienz Energieeffizienz
Kontakt Kontakt
Team Team
Über Inercomp Über Inercomp
Unsere Märkte Unsere Märkte
Referenzen Referenzen
Karriere Karriere
Energiepreise Energiepreise
Slovenija Slovenija
Einheitenrechner Einheitenrechner